Ticari İletişim İzni hakkında bilgilendirme

Bu izin ile birlikte, Etra Holding ve bağlı tüm firmalar ve grup firmalarımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişkin olarak çeşitli avantajları sunabilmek, size özel tanıtım, reklam, satış, promosyon, pazarlama ve anket ve benzeri her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklama, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerimizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaşabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilere, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.


Mersis No: 011054359800013
Tel No: 0850 228 70 71
Adres: Etra Holding Genel Merkez: Atakent Mah. 4. Cad. No:28 34307
Halkalı - K.Çekmece/İSTANBUL

DECOVİTA YAPI ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ OLARAK KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNEM VERİYORUZ. BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HUSUSUNDAKİ ŞİRKET VİZYONUMUZ HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece ilgili Kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında şirket içi ve şirket dışı iş ve işlemlerde, yapılacak raporlamalarda, sunacağımız hizmetlerde kullanmak;ilgili mevzuat gereği, zorunlu sebeplerle kişisel verileri kullanmak; şirket personeli veya iş ve işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri saklamak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve talep edilen tüm hizmetleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunabilmektir.


Bu bilgiler işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, ana hissedarımız ile,şirketimizin grup şirketleri ile şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amacı ile paylaşılabilir.


Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, çalışanlarımız,internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunun gibi her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun11. maddesi uyarınca haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Haklarınızın, ilgili Kanun’ un yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.Ayrıca KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili Kanun uyarınca açık rıza aranmaksızın, kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcut bulunmaktadır.


Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir.


DECOVİTA YAPI ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve kişisel veri güvenliğinizin üst düzeyde sağlanması gerektiği bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.ÇEREZ NEDİR?

Çerezler bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bu metin dosyası web sunucusu tarafından sizin aynı web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde okunabilir bilgileri içerir. Yani Çerezler, web sitesi tercihleriniz gibi tarama bilgilerini saklayan, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler web sitelerine o web sitesini ziyaret ettiğiniz sırada gezintinizi izleme olanağı sağladığı için çerez ayarlarınız önemlidir. Çerezler ayrıca bir formda girdiğiniz bilgileri kaydetmek için de kullanılabilir. Örneğin Daha önce doldurduğunuz bir formu tekrar doldurmanız gerekirse burada girdiğiniz adres vb. uzun bilgileri tekrar yazmanıza gerek kalmadan çerezler hatırlar. Biz de bu sebepler nedeniyle kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmeti özelleştirmek ve ihtiyaçlarına yönelik içeriklere ulaşmaları için onlara kolaylık sağlamak için çerez topluyoruz. Bu çerezler, kullanıcı olarak kayıt olma, sitenin güvenli alanlarına erişim sağlama gibi hizmetleri kullanmak ve internet sitesinde gezinmenize olanak sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan, bu hizmetleri kullanamazsınız.

Tüm halka açık internet siteleri gibi, bizim sitemiz de kesin surette gerekli çerezler kullanmaktadır Bu çerezler, ziyaretçilerin sıklıkla hangi sayfaları ziyaret ettiği ve internet sayfalarından hata mesajları alıp almadığı gibi ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçinin kimlik bilgileri ile ilgili bilgi toplamaz. Çerezlerin topladığı tüm bilgiler bir arada toplanır ve dolayısıyla kimliği gizlidir. Sadece internet sitesinin çalışmasını geliştirmek için kullanılır.