DECOVİTA YAPI ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ OLARAK KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNEM VERİYORUZ. BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HUSUSUNDAKİ ŞİRKET VİZYONUMUZ HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece ilgili Kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında şirket içi ve şirket dışı iş ve işlemlerde, yapılacak raporlamalarda, sunacağımız hizmetlerde kullanmak;ilgili mevzuat gereği, zorunlu sebeplerle kişisel verileri kullanmak; şirket personeli veya iş ve işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri saklamak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve talep edilen tüm hizmetleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunabilmektir.


Bu bilgiler işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, ana hissedarımız ile,şirketimizin grup şirketleri ile şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amacı ile paylaşılabilir.


Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, çalışanlarımız,internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunun gibi her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun11. maddesi uyarınca haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Haklarınızın, ilgili Kanun’ un yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.Ayrıca KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili Kanun uyarınca açık rıza aranmaksızın, kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcut bulunmaktadır.


Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir.


DECOVİTA YAPI ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve kişisel veri güvenliğinizin üst düzeyde sağlanması gerektiği bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

E-Bülten

Yeniliklerden haberdar olmak ve özel kampanyalarımızdan yararlanmak için E-Bülten'imize kayıt olun.